Luchtverneveling

Synbiotische hygiëne via de lucht

Lucht is van levensbelang.

We verblijven er permanent in en ademen alles in en uit wat in die lucht aanwezig is. Het grootste deel van ons leven spenderen we binnen: thuis, op de werkvloer, in publieke gebouwen, op school, in een restaurant of café, in de sportclub…

Het is geweten dat de kwaliteit van buitenlucht in vele gebieden problematisch is en een negatieve invloed heeft op onze gezondheid. Echter, ook binnenlucht vormt een steeds groter gezondheidsrisico. En waar het verbeteren van de buitenlucht langdurige en grootschalige (overheids-)maatregelen vereist, kunnen we zelf snel de kwaliteit van binnenlucht verbeteren.


Binnenlucht kan met heel veel verschillende zaken vervuild zijn!

Français

 

Deutsch

 

English

 

De belangrijkste luchtvervuilingen zijn:

-       Ziektekiemen en schimmel

-       Geurhinder (afkomstig van biofilm, vocht, microbiële activiteit…)

-       Allergenen (huismijt, huisdieren, pollen…)

-       Fijn stof (VOC’s…)


Maar, de lucht zelf is geen bron van vervuiling! De lucht is enkel de drager die micro- organismen, allergenen of andere schadelijke stoffen ergens oppikt en ze verspreidt doorheen de ruimte en uiteindelijk ook overdraagt op mens en dier. Het is dus belangrijk om de bron van de luchtvervuiling aan te pakken; en daarvoor ontwikkelde Chrisal een technologie die net gebruik maakt van diezelfde draag- en verspreidingskracht van lucht: Synbio ® Air - Airborne Synbiotic Hygiene!

Wat zijn de belangrijkste luchtvervuilingen?


Belangrijke contaminanten in lucht zijn micro-organismen. Deze bacteriën, virussen en schimmels kunnen afkomstig zijn van:

- Besmette oppervlakken. Luchtcirculatie kan gemakkelijk micro-organismen vanop oppervlakken in de lucht opnemen. Besmette oppervlakken kunnen bijvoorbeeld badkamers zijn (bvb schimmel op de muren), toiletten en keukenwerkbladen. De aanwezigheid van biofilm op oppervlakken is steeds een bron van ziektekiemen en geuren.

- HVAC systemen (airco, verwarming, ventilatie) waarin zich vaak vuil en condensatiewater ophoopt wat een broeihaard is voor micro-organismen, waaronder ziektekiemen. Deze worden dan permanent de binnenlucht in geblazen. Zeker ten gevolge van moderne bouwtechnieken en energiewetgeving worden gebouwen steeds meer geïsoleerd, waardoor een kunstmatige ventilatie vereist is. Deze kunstmatige ventilatie zorgt voor een opbouw van binnenmilieuvervuiling.

- Mens en dier. Wijzelf zijn ook dragers van heel veel micro-organismen en door ademen, niezen of hoesten besmetten we ook permanent ons binnenmilieu.

- Buitenlucht. Binnenlucht staat altijd deels in verbinding met de buitenlucht. Buitenlucht kan geringe aantallen contaminanten naar binnen brengen, die dan verder in concentratie toenemen in het binnenmilieu door gebrek aan verluchting of interne circulatie; vergelijkbaar met de airco van een wagen.

Naast micro-organismen zijn allergenen ook belangrijke contaminanten van binnenlucht. Deze kunnen via de buitenlucht komen (pollen van bomen of gras) of via interne besmetting (huisstofmijtallergenen, huisdierallergenen in textiel). De aanwezigheid van deze allergenen lokt bij veel mensen allergische reacties uit. Allergenen zijn altijd zeer kleine stoffen die gemakkelijk via de lucht meegevoerd worden en doorheen het hele gebouw verspreid kunnen worden.

Misschien niet altijd schadelijk voor de gezondheid, maar des te hinderlijk, zijn slechte geuren. Veel van deze geuren zijn afkomstig van microbiële activiteit (bvb in airco, afvoerputjes, toilet…). Voor veel mensen is geurbestrijding een belangrijk aspect van luchtbehandeling en vaak gebeurt dit vandaag nog met zeer schadelijke chemische producten. 

Bron van luchtvervuiling

 

Zoals gezegd is de lucht zelf niet de bron van vervuilingen. De belangrijkste bron van luchtvervuiling in het binnenmilieu, zijn de oppervlakken in het binnenmilieu zelf! Vloeren, aanrechten, tapijten, zetels, bedden, toiletten, badkamers, ventilatiesystemen, airco… al deze oppervlakken dragen reeds bovenvermelde vervuilingen en deze kunnen via de binnenlucht verder verspreid worden doorheen heel het binnenmilieu.

Om een gezond en hygiënisch binnenmilieu te verkrijgen is het zodoende belangrijk alle oppervlakken in het binnenmilieu zo zuiver mogelijk te houden. Chrisal bewees reeds jaren geleden met zijn probiotische reiniging dat dit perfect mogelijk is voor vaste oppervlakken die frequent gereinigd worden. Echter, moeilijk te reinigen oppervlakken blijven een bron van vervuiling en die worden nu eveneens perfect zuiver gehouden via de Synbio® Air technologie!

Gezondheidsproblemen door binnenluchtvervuiling

 

De ernst van de schadelijke gezondheidseffecten van de kwaliteit van de binnenlucht hangt af van een paar dingen, met name hoe vervuild uw binnenlucht werkelijk is en hoe lang u bent blootgesteld aan de gevaarlijke vervuiling. Symptomen die gewoonlijk worden verkregen door luchtvervuiling binnenshuis kunnen variëren van hoesten, niezen, tranende ogen, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en overbelasting van de bovenste luchtwegen.

Hoewel deze kortetermijneffecten misschien niet al te bedreigend klinken, zijn er ook langetermijneffecten die een veel groter risico voor uw gezondheid zijn. Lange-termijn effecten kunnen variëren van astma, allergieën, auto-immuunziekten, hart- en vaatziekten of zelfs depressie.

Astma: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden meer dan 18 miljoen volwassenen en 6 miljoen kinderen aan astma. Luchtverontreinigende stoffen binnenshuis en allergenen spelen een belangrijke rol bij het teweegbrengen van astma-aanvallen, evenals het uitlokken van astmasymptomen of het verergeren van astma in het algemeen. (Rosati et al, 2005)

Allergie: Allergieën ontstaan als allergenen hun weg naar je longen vinden. Binnenallergenen zijn volgens het Institute of Medicine de belangrijkste bron van allergische symptomen huiduitslag, hoofdpijn, niezen, loopneus, zwelling en vermoeidheid. De meest voorkomende allergenen in een gebouw zijn deze afkomstig van huismijt, huisdieren, stuifmeel en schimmelsporen. (Indoor Allergens: Assessing and Controlling Adverse Health Effects. Institute of Medicine (US) Committee on the Health Effects of Indoor Allergens)

Auto-immuunziekte: Auto-immuunziekten worden gekenmerkt als een immuunrespons die op zijn beurt leidt tot de vernietiging van de eigen weefsels en organen van het lichaam. Elke trigger in de omgeving kan deze reactie uitlokken, en recent onderzoek toont aan dat ook luchtverontreinigende stoffen een gevaar vormen voor mensen met een auto-immuunziekte. (Salvador 2010: Air Pollution Linked to Autoimmune Diseases).

Hart- en vaatziekten: De EPA heeft onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen luchtvervuiling en gezondheid van het hart. Er werd vastgesteld dat wanneer u luchtverontreinigende stoffen inademt, dit uw cardiovasculaire systeem negatief kan beïnvloeden. In essentie resulteert verhoogde luchtvervuiling in de omgeving in een toename van oxidatieve stress en ontsteking op cellulair niveau van het lichaam, wat leidt tot een verhoogd risico op aderverkalking. (Kelly et al, 2017)

Depressie: De werkelijke oorzaak van depressie kan moeilijk te bepalen zijn, maar onderzoek toonde aan dat luchtvervuiling de intensiteit van depressieve symptomen kan vergroten. Maar liefst 8 van de 10 onderzoeken tonen een significante correlatie aan tussen langdurige blootstelling aan binnenluchtvervuiling en depressie. (Lopuszanska et al, 2017)

De impact van binnenmilieuvervuiling gaat dus veel verder dan men in eerste instantie zou denken. Er is dringend nood aan een gezond binnenmilieu!

Synbiotische hygiëne via de lucht


Synbio® Air is een revolutionaire technologie waarbij, via ultrasoon verneveling, prebiotica en probiotica in de lucht worden geblazen. Deze 100% natuurlijke stoffen verspreiden zich razendsnel doorheen de volledige binnenruimte en zorgen voor een gezonde microflora op alle oppervlakken die met de lucht in contact komen.

Hierdoor worden deze oppervlakken gezuiverd van vervuilingen, wat op zijn beurt zorgt voor:
                                              
                                                                                                                  1. Minder geuren
                     2. Minder risico op ziektekiemen
                                               3. Minder organische vervuiling (zoals biofilm) 
4. Minder allergenen

Onderzoek en ontwikkeling

Chrisal heeft na jaren onderzoek een technologie ontwikkeld waarbij ultrasoon geluidsgolven in staat zijn om minuscule synbiotisch geladen waterpartikels te genereren. Via handige ultrasoon apparaten wordt zodoende een zeer fijne synbiotische mist gevormd die meteen doorheen de lucht en de ruimtes wordt verdeeld. Hierbij kunnen de pre- en probiotica zich doorheen het volledige binnenmilieu verplaatsen en zich uiteindelijk vastzetten op alle verticale en horizontale oppervlakken, om een gezonde microflora te vormen die de oppervlakken vervolgens biologisch reinigt.

De probiotica analyseren het oppervlak om te zien welk soort vervuiling aanwezig is. Vervolgens produceren ze dagenlang heel gericht enzymen die het aangetroffen vuil afbreken en van het substraat afscheiden en in opgeloste of colloïdale toestand brengen waardoor het gemakkelijker mechanisch en/of fysisch te verwijderen is. Dit zorgt dus voor een brede en lange vuilverwijdering. De prebiotische suikers ondersteunen in eerste instantie onze eigen probiotica door hen snel te activeren. Daarenboven stimuleren ze ook de groei van reeds aanwezige goede micro- organismen om zodoende een gezonde microflora op de oppervlakken te stimuleren.

Synbio® Air verneveling zorgt, via de lucht, continu voor een optimale, constante zuiverheid van alle raakvlakken en zodoende ook voor een gezond binnenmilieu!

Welke oplossingen biedt synbiotische hygiëne via de lucht? 


Synbio® Air kan een aantal belangrijke binnenmilieu problemen oplossen: 

1.   Microbiële vervuiling – Sick Building Syndrome

Hoewel onzichtbaar, bevat lucht toch micro-organismen waaronder een aantal ziektekiemen, zoals schimmels. Deze kunnen bij inademing onmiddellijk voor ziekte zorgen, of zich vastzetten op oppervlakken in de woning en daar verder vermenigvuldigen om nadien besmettingen te veroorzaken. Heel vaak is vocht een sterke stimulans van het aantal ziektekiemen in lucht en kunnen airco systemen of slechte verluchting voor hoge concentraties schadelijke kiemen zorgen.

Een ongezonde microbiologie zorgt voor het Sick Building Syndrome (SBS) waarbij gebruikers van een gebouw acute gezondheidsklachten ervaren, die gelinkt lijken te zijn met de tijd die doorgebracht werd in het betrokken gebouw.

Wat doet Synbio® Air:

De zeer efficiënte en snelle verspreiding van de synbiotische partikels zorgt voor een gezonde microbiologie in de lucht en alle vertikale en horizontale oppervlakken, incl plafonds, textiel,.... Voorts dringen de nanopartikels door tot in de kleinste openingen en bereiken zo ook plaatsen die totaal onbereikbaar zijn voor reiniging. Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk voor gebouwen waar een airco installatie staat; deze is vaak de bron van ziektekiemen door condensatie in het systeem. Synbio® Air houdt ook de airco zuiver zodat er een sterk verlaagd risico is op aanwezigheid van ziektekiemen.

Dat bezetting van oppervlakken met prebiotica en probiotica aanleiding geeft tot een gezonde microbiologie met een lager risico op ziektekiemen werd reeds meermaals wetenschappelijk bewezen en gepubliceerd:

Caselli et al, 2018. Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, intervention study.

Meer dan 10 jaar onderzoek in ziekenhuizen met de probiotische producten van Chrisal, toonde aan dat oppervlakte bezetten met probiotica zorgt voor:
  • Verlaging van risico op ziektekiemen met meer dan 80% permanent
  • Verlaging van resistentie onder ziektekiemen
  • 54,8% minder infecties met ziektekiemen

Synbio® Air zorgt voor een gezonde microflora op ALLE oppervlakken van het binnenmilieu en zodoende een sterk verlaagd risico op infecties!

OPGELET: Synbio® Air is geen ontsmettingsmiddel! Indien gewenst kan een ruimte ontsmet worden met een officiële desinfectant. Synbio® Air blijft doorgaan.

2.   Geurhinder

Lucht kan een drager zijn van allerhande hinderlijke geuren. Hoewel de oorzaak van de geur vaak elders ligt, is het toch mogelijk om via luchtbehandeling aan geurcontrole te doen. Echter, de huidige methoden beperken zich tot het maskeren van geuren met sterke chemische parfums of geurvangers. Deze zijn zeer ongezond en schadelijk voor het milieu.

Geuren afkomstig van foute microbiologie

De aanwezigheid van sommige micro-organismen, zoals schimmels, zorgt voor geurhinder doordat deze micro-organismen allerhande vluchtige afvalstoffen produceren. Synbiotische luchtbehandeling lost dit op twee manieren op:

1)   CURATIEF: De probiotica die in de lucht zweven kunnen een aantal van deze organische geurstoffen capteren en neutraliseren door ze af te breken.

2)   PREVENTIEF: De installatie van een gezonde microbiologie op alle oppervlakken in een ruimte of gebouw zorgt voor een verlaagd risico op aanwezigheid van micro-organismen die slechte geuren produceren.

Geuren afkomstig van afvalstoffen

Afval, of andere vervuilingen zoals urine, uitwerpselen, produceren onaangename geuren. Deze geuren zijn heel vaak organische verbindingen die door de probiotica opgenomen kunnen worden en verwerkt tot niet geurende stoffen. Testen in publiek sanitair bij de stad Gent toonden aan dat na 3 dagen synbiotische luchtbehandeling (via verneveling) de geurhinder van urine verdwenen was. Ook het innevelen met probiotica van afvalcontainers en afvalverzamelruimtes werkt zeer efficiënt op vlak van geurreductie. 

3.   Allergenen

Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie opwekken en heel gemakkelijk via de lucht verspreid worden. De meest voorkomende allergenen in het binnenmilieu zijn deze van de huismijt, hond, kat, schimmels en pollen. Allergenen zijn vaak heel erg kleine organische verbindingen zoals eiwitten.

Chrisal heeft reeds 10 jaar ervaring in het gebruik van probiotica voor de verlaging van bepaalde allergenen. De probiotica produceren enzymen die in staat zijn de eiwitten af te breken en zodoende de allergenen te neutraliseren. Deze werking werd uitgetest in Universiteit Gent en het Duitse BMA laboratorium. De probiotica van Chrisal waren in staat om de allergenen te verlagen met gemiddeld 60% op een 100% natuurlijke basis

De Synbio® Air verneveling brengt de probiotica overal (tot diep in textiel) in contact met de allergenen om deze af te breken en zodoende het risico op allergieën sterk te verlagen!

Veiligheid van probiotica

Omdat synbiotische hygiëne via de lucht een nieuwe technologie is heeft Chrisal vanaf het begin van de ontwikkeling heel veel aandacht besteed aan het aantonen van de veiligheid van de producten en vooral dan de gebruikte probiotische stammen.

Synbio® Air voldoet aan de volgende criteria: 

1. Alle gebruikte probiotica behoren tot ATCC veiligheidsklasse 1 (= hoogste veiligheid)

2. De pro-/prebiotica 100% natuurlijk, niet genetisch gemanipuleerd (non-GMO)

3.   De pro-/prebiotica staan vermeld op de lijst van veilige ingrediënten van het Europees Voedselveiligheid Agentschap (EFSA) voor verwerking in voeding

4.   Voedingsveilig volgens het Amerikaanse FDA (GRAS status)

5.   Slaagden voor de volgende officiële OECD veiligheidstesten:

                 a.  OECD 403 Inhalatie toxiciteit !!!

                 b. OECD 404 Acute huidirritatie/corrosie

                 c. OECD 405 Acute oogirritation/corrosion

                 d. OECD 406 Huidsensitatie

6. De ingrediënten voldoen aan de EU Ecolabel criteria

7.   De prebiotica en probiotica voldoen aan de criteria voor gebruik in cosmetica

8.   10 jaar veilig gebruik in ziekenhuizen en klinische studies

U bent overtuigd van de synbiotische oplossing voor uw binnenmilieu? Perfect! Maar let op, om te kunnen genieten van de maximale werking en voordelen van synbiotische hygiëne via de lucht dienen de producten aan enkele belangrijke criteria te voldoen:

Samenstelling van het product

De selectie van de soorten probiotica en prebiotica zijn cruciaal voor de goede werking van het product. Er is een grote verscheidenheid aan soorten beschikbaar en het is zeer belangrijk te weten welke werking een bepaalde soort heeft onder bepaalde omstandigheden. Chrisal doet reeds jarenlang onderzoek om de meest performante probiotische bacteriën en prebiotische suikers te selecteren voor de gewenste toepassing. Zo zal een probiotische Lactobacillus, gekend van de probiotische voedingssupplementen, nagenoeg waardeloos zijn voor omgevingstoepassingen. De Bacillus soorten, afkomstig uit grond en water, die Chrisal gebruikt zijn ultra performant!

Stabiliteit van het product

Ook het aantal pre- en probiotica in het product is van groot belang. Vaak is de organische vervuiling op een oppervlak zeer sterk. Een probiotisch reinigingsproduct met slechts enkele probiotica zal niet werken. De Chrisal producten bevatten een absoluut minimum van 50 miljoen probiotica per ml. Bepaalde producten gaan tot een half miljard per ml!

Tevens dienen de pro- en prebiotica ook het hele leven van het product te overleven. Chrisal is veruit marktleider op vlak van stabiliteit en geeft al zijn producten een houdbaarheid van minstens 3 jaar!

Kwaliteit van het product

Om de goede werking en veiligheid van elk product te garanderen is een degelijk kwaliteitssysteem van groot belang. Chrisal heeft sinds 1999 het ISO9001 kwaliteitscertificaat. Dit garandeert de goede werking van het volledige bedrijf.

Daarenboven beschikt Chrisal over 2 laboratoria die uitgerust zijn met alle vereiste, moderne technologie om een degelijke kwaliteitscontrole te kunnen uitvoeren. Het produceren van producten met probiotica is niet eenvoudig en het garanderen van de zuiverheid vergt moderne apparatuur en gespecialiseerde labotechniekers.


Werking van het product

De werking van alle Chrisal producten wordt steeds extern gevalideerd door gespecialiseerde academische of privé instellingen. Vaste onderzoekspartners van Chrisal zijn ondermeer UGent, Eurofins, SGS en BMA Labor.

Besluit

Met de Synbio® Air technologie heeft Chrisal een ware revolutie en bewezen oplossing gevonden voor het behalen en behouden van een gezond binnenmilieu. Via de lucht wordt een gezonde microflora op alle oppervlakken in het binnenmilieu aangebracht. Deze houden de oppervlakken zuiver en verlagen sterk het risico op allergenen, geuren en infecties. De superieure werking in combinatie met een optimale veiligheid, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, maken van deze technologie een duurzame hygiëne waaraan we allen nood hebben.

De komende jaren zal deze technologie toegepast worden in steeds meer sectoren. U kan helpen om mee te bouwen aan een duurzame toekomst!